EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ
 
      เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมิน
เอกสารดาวน์โหลด
        ข้อ6 บันทึกข้อความรายงานผล  [37 Kb]
        ข้อ3 รายงานการประชุมการจัดทำแผน  [19 Kb]
        ข้อ2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  [1,077 Kb]
        ข้อ7 ขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  [102 Kb]
        ข้อ6 รายงานการประชุมและขออนุญาตเผยแพร่  [99 Kb]
        ข้อ5 ภาพกิจกรรม  [585 Kb]
        ข้อ3 รายงานการประชุมโครงการ  [117 Kb]
        ข้อ1 ขออนุมัติดำเนินโครงก่ารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  [86 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 26 มิย. 62 เวลา 16:00 น.  โดย :  นายอุดมศักดิ์ ศรีจา [สสอ.ดอยเต่า]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740