การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)
 
      วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเชียงแสน 3-4 โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        CBTx  [532 Kb]
        ตารางประชากร  [224 Kb]
        แหล่งข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล  [9,234 Kb]
        การทบทวนเอกสาร  [479 Kb]
        R2R  [1,348 Kb]
        แนวคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการใช้เครื่องมือ  [115 Kb]
        ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  [3,137 Kb]
        ระเบียบวิจัย  [2,499 Kb]
        ตัวอย่างงานวิจัยตามการออกแบบ  [3,548 Kb]
        กรอบแนวคิด กรอบทฤษฏี  [176 Kb]
        เทคนิคการเขียนรายงาน และการนำเสนอ การวิจัย R2R  [1,179 Kb]
        การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิจัย R2R  [5,919 Kb]
        สถิติพื้นฐานสำหรับงานวิจัย R2R  [1,660 Kb]
        กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)  [112 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 08 มีค. 62 เวลา 13:56 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740