มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส
 
      เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานฯมีมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และตามมาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศมาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดฯ 
เอกสารดาวน์โหลด
        มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส  [795 Kb]
 
ณ วันที่ : 25 ธค. 61 เวลา 12:51 น.  โดย :  นายพศิณ สุวรรณโกตา [สสจ.เชียงใหม่ : นิติการ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740