ITA สสอ.ฮอด 2562
 
       หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด
เอกสารดาวน์โหลด
        EB4 ข้อ 1.3 คำสั่งคณะทำงาน-ITA- อำเภอฮอด.  [63 Kb]
        EB4 ข้อ 3.1 ฟอร์มลงเว็บ  [183 Kb]
        EB4 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.-ธ.ค.62. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 11  [55 Kb]
        EB4 ข้อ 1.4 บันทึกข้อความขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่เว็บไซต์  [95 Kb]
        EB4 ข้อ 1.2 หนังสือสั่งการ  [72 Kb]
        EB4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ  [81 Kb]
        EB3 (ข้อ1.4) ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  [70 Kb]
        EB3 (ข้อ1.3) เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 5000 บาท (บันทึกข้อความชี้แจง)  [96 Kb]
        EB3 (ข้อ1.2) เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด (บันทึกข้อความชี้แจง)  [94 Kb]
        EB3 (ข้อ1.1) เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป (บันทึกข้อความชี้แจง)  [95 Kb]
        แจ้งงบประมาณไปพลางก่อน  [321 Kb]
        หนังสือจัดสรรงบประมาณ  [840 Kb]
        ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด  [112 Kb]
        EB2 ข้อ3.3.6 หนังสือแจ้งชุดหลักฐานใบสำคัญเบิก  [94 Kb]
        EB2 ข้อ3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่  [156 Kb]
        EB2 ข้อ3.3.4 ขออนุญาตเผยแพร่  [109 Kb]
        EB2 ข้อ3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานแนวทางการต  [99 Kb]
        EB2 ข้อ 2กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความ  [92 Kb]
        EB2ข้อ2.1คำสั่งคณะทำงาน-ITA-อำเภอฮอด.   [63 Kb]
        EB2 ข้อ 2กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความ  [109 Kb]
        EB2 (ข้อ3.2.4) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ  [183 Kb]
        EB2 (ข้อ3.2.2) บันทึกข้อความขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [110 Kb]
        EB2 (ข้อ3.2.1) หนังสือสั่งการ  [101 Kb]
        EB2 ข้อ3.1.7 ฟอร์มลงเว็บ  [297 Kb]
        EB2 ข้อ3.1.6 ภาพถ่ายเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563  [60 Kb]
        EB2 ข้อ3.1.5 คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ  [54 Kb]
        EB2 ข้อ3.1.2 ขออนุญาตเผยแพร่บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ  [93 Kb]
        EB2 ข้อ1.1 บันทึกข้อความเสนอคำสั่ง  [94 Kb]
        EB2 ข้อ1.1 บันทึกข้อความเสนอคำสั่ง  [94 Kb]
        EB1 ข้อ 2รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง   [519 Kb]
        EB1 ข้อ 3-3.2 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารocx  [142 Kb]
        EB1รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  [80 Kb]
        EB1แบบฟอร์ม  [113 Kb]
        EB17 ข้อ1.2 รายงานสรุปผลการควบคุมกำกับกำหนด มาตรการ กลไกและระบบในการป้องกันการรับสินบน  [117 Kb]
        ฺBE11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  [26 Kb]
        EB25 ข้อ 2แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข เมษายน2562  [186 Kb]
        EB25 ข้อ 2แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข มีนาคม2562  [188 Kb]
        EB25 ข้อ 2แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข มิถุนายน2562  [181 Kb]
        EB25 ข้อ 2แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข พฤษภาคม2562  [184 Kb]
        EB25 ข้อ 2แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข กุมภาพันธ์2562  [194 Kb]
        EB 25 ข้อ 2 แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข เดือนมกราคม  [118 Kb]
        EB25 ข้อ 6แบบฟอร์มการขอเผยแพร่รายงานอุบัติการณ์62 เดือน สิงหาคม  [101 Kb]
        EB25 ข้อ 6แบบฟอร์มการขอเผยแพร่รายงานอุบัติการณ์62 เดือน กุมภาพันธ์  [111 Kb]
        EB25ข้อ 1บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานอุบัติการณ์.เดือน สิงหาคม  [121 Kb]
        EB25ข้อ 1บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานอุบัติการณ์.เดือน เมษายน  [120 Kb]
        EB25ข้อ 1บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานอุบัติการณ์.เดือน มีนาคม  [119 Kb]
        EB25ข้อ 1บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานอุบัติการณ์.เดือน พฤษภาคม  [121 Kb]
        EB25ข้อ 1บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานอุบัติการณ์.เดือน กุมภาพันธ์  [118 Kb]
        EB25 ข้อ 2 แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข กค. 2562  [114 Kb]
        EB21 ข้อ 6.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน  [102 Kb]
        EB21 ข้อ1 บันทึกข้อความการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานเสนอผู้บริหารลงนามคำสั่ง  [89 Kb]
        EB16 ข้อ3 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน  [182 Kb]
        EB16 ข้อ3 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติชอบ ปี 2562  [182 Kb]
        EB21 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน  [93 Kb]
        EB21ข้อ2 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์  [108 Kb]
        EB16 ข้อ2 4.1บันทึกขอ้ความ รายงานผลเรื่องร้องเรียน  [156 Kb]
        EB16.ข้อ 2 4.2รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน  [101 Kb]
        EB14 ขัอ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติ   [83 Kb]
        EB14ข้อ 4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน  [102 Kb]
        EB14 ข้อ 3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด  [186 Kb]
        EB9 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่  [89 Kb]
        EB9 ข้อ 1-6 รายงานผลร้องเรียน.ไตรมาส 4docx  [79 Kb]
        EB8 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่  [106 Kb]
        EB4 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เมย 62  [107 Kb]
        EB4 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีค 62  [107 Kb]
        EB4 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มิย 62  [107 Kb]
        EB4 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พค 62  [107 Kb]
        EB4 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กพ 62  [107 Kb]
        EB4 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กค 62  [107 Kb]
        EB4-ข้อ-2-แบบ-สขร_-1-รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิย.  [52 Kb]
        EB4-ข้อ-2-แบบ-สขร_-1-รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กค.  [89 Kb]
        EB 8 ข้อ 3 (3) รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและ  [90 Kb]
        EB4-ข้อ-2-แบบ-สขร_-1-รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน-เมย.62  [56 Kb]
        EB4-ข้อ-2-แบบ-สขร_-1-รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน-มีค.62  [52 Kb]
        EB4-ข้อ-2-แบบ-สขร_-1-รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน-พค.62  [57 Kb]
        EB4-ข้อ-2-แบบ-สขร_-1-รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน-กพ.62  [42 Kb]
        EB2ข้อ3.2.4แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด พฤษภาคม  [175 Kb]
        EB2ข้อ 3.2.4แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด กรกฎาคม  [175 Kb]
        EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล มีนาคม  [97 Kb]
        EB11ข้อ2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)  [434 Kb]
        EB24บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผน  [121 Kb]
        EB24 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  [182 Kb]
        EB24 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการ  [212 Kb]
        EB24 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนิน  [208 Kb]
        EB21 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน  [209 Kb]
        EB12 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตาม  [217 Kb]
        EB12 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์  [186 Kb]
        EB12 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติราชการ  [119 Kb]
        EB9 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน  [202 Kb]
        EB9 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ Frow chart 62  [190 Kb]
        EB2 ข้อ3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3  [60 Kb]
        EB2 ข้อ3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2  [67 Kb]
        EB2 ข้อ3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1  [42 Kb]
        EB 14 ข้อ 2ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด งวดที่๒  [71 Kb]
        EB2 ข้อ3 3.1.1ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 62  [1,395 Kb]
        EB4-ข้อ-2-แบบ-สขร_-1-รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน-ธันวาคม  [141 Kb]
        EB4-ข้อ-2-แบบ-สขร_-1-รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน-พ.ย.  [141 Kb]
        EB4-ข้อ-2-แบบ-สขร_-1-รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน-ตุลาคม 61 k  [141 Kb]
        EB4 ข้อ3 ไตรมาส3  [61 Kb]
        EB4 ข้อ2 ไตรมาส 2  [67 Kb]
        EB4 ข้อ1ไตรมาส 1  [39 Kb]
        EB19 ข้อ 3 3.4 รายงานผลการดำเนินการกิจกรรม หัวใจสีขาว  [101 Kb]
        EB19 ข้อ 3 3.1 ขออนุมัติประชุมกลุ่มหัวใจสีขาว  [99 Kb]
        EB2 เอกสารแจ้งจัดสรรงบค่าสาธารณูปโภค 2562  [1,264 Kb]
        EB2 ข้อ 3.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน  [85 Kb]
        EB3ข้อ1.1.2 วงเงินสูงสุด  [287 Kb]
        EB3ข้อ1.1.1วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป  [336 Kb]
        EB2ข้อ3 3.1.5 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  [1,348 Kb]
        EB26แบบฟอร์มขออนุญาต  [90 Kb]
        EB26บันทึกข้อมูลเผยแพร่  [108 Kb]
        EB26 คู่มือกระบวนการขอรับเอกสารหนังสือรับรอ  [370 Kb]
        EB 2 ข้อ 3-3.1.7บอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด  [52 Kb]
        EB 2 ข้อ 3 3.1.2 บันทึกรายงานผู้บริหาร  [99 Kb]
        EB2 ข้อ 3.2.1 รายงานผลการดำเนินงาน  [163 Kb]
        EB18 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม  [211 Kb]
        EB 5 ข้อ 4 ภาพประชุมคณะกรรมการแลอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอฮอด  [215 Kb]
        EB4 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  [107 Kb]
        EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายานผู้บริหารรับทราบและหรือพิจารณาสั่งการ  [128 Kb]
        EB 2 ข้อ 2 บันทึกข้อความ สั่งการ  [91 Kb]
        EB 25 ข้อ 2-2.3 กำหนดกลไกการติดตามงานสถานบริการสู่คุณภาพ  [189 Kb]
        EB 23ข้อ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปี 2562  [111 Kb]
        EB19 ข้อ 3 (3.2) รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2562  [131 Kb]
        EB16 ข้อ 4 (.4.1.1) คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป  [347 Kb]
        EB16 ข้อ 2 (4 ) รายงานสรุปการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [99 Kb]
        EB9 ข้อ 1หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบันประจำปี พ.ศ.2562  [100 Kb]
        EB9 ข้อ 1.7.4 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  [69 Kb]
        EB9 ข้อ 1.7.1 รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561  [306 Kb]
        EB9 ข้อ 1.1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข  [1,836 Kb]
        EB9 ข้อ 1.1.8 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  [711 Kb]
        EB9 ข้อ 1.1.2 นโยบายผู้บริหารเชื่อมโยงกับกระทรวง จังหวัด  [70 Kb]
        EB9 ข้อ 1.1.1ผู้บริหารหน่วยงาน สสอ.ฮอด  [82 Kb]
        EB9 ข้อ 1 7.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562  [87 Kb]
        EB9 ข้อ 1 (9) มาตรฐานการให้บริการ  [177 Kb]
        EB9 ข้อ 1 (6) รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [98 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.4 1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562  [96 Kb]
        EB19.4.1.3แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หัวข้อรายงานแผนปฏิบัติการดำเนินกิจกรรม หัวใจสีขาว มุ่งมั่น พัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน  [93 Kb]
        EB19.4.1.2แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หัวข้อรายงานการประชุมกลุ่มหัวใจสีขาว ปี 62 (26 ก.พ. 62)  [94 Kb]
        EB19.4.1.1แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หัวข้อเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมหัวใจสีขาว ปี 62  [89 Kb]
        EB19.3.3ภาพถ่ายการประชุมกลุ่มหัวใจสีขาว ปี 62 (26 ก.พ. 62)  [366 Kb]
        EB19.2.2รายชื่่อสมาชิกกลุุ่มหัวใจสีขาว 62  [139 Kb]
        EB19.2.1 แผนปฏิบัติการดำเนินกิจกรรม หัวใจสีขาว มุ่งมั่น พัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน ปี 62  [114 Kb]
        EB19.1.3ระเบียบ หรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน  [469 Kb]
        EB19.1.2วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารที่โปร่งใสของหน่วยงาน  [440 Kb]
        EB19.1.1 สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจนและมีคำสั่งแต่งตั้ง  [104 Kb]
        EB3 ข้อ 1.3 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง  [164 Kb]
        EB4-ข้อ-2-แบบ-สขร_-1-รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน-มค.62  [146 Kb]
        EB18 ข้อ 6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติ  [185 Kb]
        EB18 ข้อ 5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนิน กิจกรรม วัน เวลา สถานที่ที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  [110 Kb]
        EB18 ข้อ 4 รายงานสรปผลการดำเนินงานจรรยาข้าราชการ เสนอผู้บริหารรับทราบ  [93 Kb]
        EB18 ข้อ 2 แผนการขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2560  [117 Kb]
        EB18 ข้อ 1.1 บันทึกขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหารในโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการ  [93 Kb]
        B17 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  [98 Kb]
        EB17 ข้อ4.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  [91 Kb]
        EB17ข้อ3 หนังสือแจ้งเวียน  [116 Kb]
        EB17 ข้อ2.5มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  [1,034 Kb]
        EB17 ข้อ2.4มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค  [73 Kb]
        EB17 ข้อ2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  [70 Kb]
        EB17 ข้อ2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนการในกระบวนการเบิกจ่ายบาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  [4,319 Kb]
        EB17 ข้อ2.1มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการ  [73 Kb]
        EB 17ข้อ1.3 ปรากฏการณ์ขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูล  [98 Kb]
        EB17 ข้อ 1.2 บันทึกข้อความการกำหนด มาตรการ กลไก( ผู้บริหารรับทราบสั่งการ)  [147 Kb]
        EB17 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความการกำหนด มาตรการ กลไก  [147 Kb]
        EB25 ข้อ 2 คู่มือระบบการป้องกัน ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ประจำปี 2562  [190 Kb]
        EB25 ข้อ 1 ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  [84 Kb]
        EB24 ข้อ 3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562  [114 Kb]
        EB24 ข้อ 1 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต  [83 Kb]
        EB23 ข้อ 3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562  [95 Kb]
        EB23 ข้อ 1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [86 Kb]
        EB22 รายงานสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562  [114 Kb]
        EB22 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่รายงานสรุปการประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562  [101 Kb]
        EB22 ข้อ 5 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562  [121 Kb]
        EB22 ข้อ 4 รายงานสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  [87 Kb]
        EB22 ข้อ 3 ภาพการประชุมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปี 2562  [278 Kb]
        EB22 ข้อ 2 ใบลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมหรืออบรมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  [56 Kb]
        EB22 ข้อ 1.4 ขออนุมัติประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปี 2562  [87 Kb]
        EB22 ข้อ 1.3 หนังสือเชิญประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปี 2562  [66 Kb]
        EB22 ข้อ 1.2 หนังสือขออนุมัติจัดประชุมหรืออบรมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่  [84 Kb]
        EB22 ข้อ 1.1 โครงการหลักฐานการจัดการประชุมหรืออบรมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่  [79 Kb]
        คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.ฮอด ประจำปี พ.ศ. 2562  [877 Kb]
        EB21 ข้อ 6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [121 Kb]
        EB 21 ข้อ 5 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร  [156 Kb]
        EB21 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  [157 Kb]
        EB21 ข้อ 3 หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  [82 Kb]
        EB21 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  [968 Kb]
        EB21 ข้อ 1 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่อวยงานเสนอผู้บริหารลงนาม  [86 Kb]
        EB20 ข้อ 5.1 รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562  [98 Kb]
        EB20 ข้อ 4 หนังสือนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบหรือสั่งการ  [85 Kb]
        EB20 ข้อ 2.1รายงานการประชุมตามระเบียบงานสารบรรณพร้อมลายมือชื่อผู้รับรองรายงานการประชุมผู้จัดรายงานการประชุม  [119 Kb]
        EB20 ข้อ 5.1 รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562  [105 Kb]
        EB20 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยช์ทับซ้อนในหน่วยงาน (โดยหน่วยงานสามารถคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง)  [86 Kb]
        EB20 ข้อ 1.2 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  [62 Kb]
        EB20 ข้อ 1.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  [84 Kb]
        EB20 ข้อ 1.21 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  [86 Kb]
        EB 5 ข้อ3 หนังสือเชิญมาร่วมประชุม  [58 Kb]
        EB 16 ข้อ 9 บันทึกนำประกาศขึ้นเผยแพร่เว็บไซด์รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน   [102 Kb]
        EB16ข้อ 6แบบฟอร์มรายงานผลแก่ผู้ร้องเรียน แก้ไข  [83 Kb]
        EB 16 ข้อ 5 แผนขั้นตอนการร้องเรียนของผู้รับบริการ  [306 Kb]
        EB16 ข้อ 4.3.1รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป  [103 Kb]
        EB 16 ข้อ 4.3 บันทึกขอ้ความ รายงานผลเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบแก้ไข  [136 Kb]
        EB16 ข้อ 4.1บันทึกขอ้ความ รายงานผลเรื่องร้องเรียนทั่วไปแก้ไข  [125 Kb]
        EB16 ข้อ3รูปภาพ หลักฐานช่องทางร้องเรียน  [456 Kb]
        EB16ข้อ2(5.1และ5.2และ5.3)  [173 Kb]
        EB16ข้อ2.3แบบฟอร์มรายงานผลแก่ผู้ร้องเรียน แก้ไข  [83 Kb]
        EB16 ข้อ 2 (2.2)คู่มือปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน-แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต   [590 Kb]
        EB16 ข้อ 2 1หลักฐานช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนผ่านระบบต่างๆดังนี้  [604 Kb]
        EB 16 ข้อ 1 คำสั่งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน  [85 Kb]
        EB 15 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการขออนุญาตนำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด   [95 Kb]
        EB15 ข้อ 4 แบบฟอร์มการขออนุญาตนำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด  [94 Kb]
        EB 15 ข้อ3.2 ภาพถ่ายประกอบการเผยแพร่ประกาศฯ ผ่านช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  [351 Kb]
        EB15 ข้อ 1.2 ผู้บริหารรับทราบ สั่งการ  [75 Kb]
        EB 15 ข้อ1.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด  [143 Kb]
        EB14 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่สาธารณชนเรื่องการประเมินผลปฏิบัติราชการ  [233 Kb]
        EB14ข้อ2ประกาศรายงานการประเมินผล  [7,487 Kb]
        EB14ข้อ1บันทึกข้อความลงนามประกาศและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่  [2,445 Kb]
        EB13ข้อ6.แบบฟอร์มขอเผยแพร่มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน  [181 Kb]
        EB13 ข้อ 5 หนังสือแจ้งกำหนดมาตรการ กลไก การวาง  [136 Kb]
        EB13ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจงสื่อสารทำความเข้าใจ  [95 Kb]
        EB 13 ข้อ 3 แนวทางบริหารผลการปฏิบัติงาน  [6,396 Kb]
        EB 13 ข้อ 2 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและปรากฏการ2 คำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน  [1,050 Kb]
        EB 13 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและปรากฏกการ  [146 Kb]
        EB 12 ข้อ 1 บันทึกข้อความขอรายงานผลการปฏิบัติราชการปี 2562 เสนอผู้บริหารรับทราบและสั่งการ  [100 Kb]
        EB11 ข้อ1บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)  [98 Kb]
        EB 10 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการปี 2562  [92 Kb]
        EB 10 ข้อ 1 บันทึกประกาศนำเผยแพร่ขึ้นเวปไซด์แผนปฏิบัติการปี 2562  [93 Kb]
        EB 9 ข้อ 5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน  [322 Kb]
        EB 9 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  [1,395 Kb]
        EB 9 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการของหน่วยงานประจำปี  [99 Kb]
        EB 9 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  [83 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)  [1,117 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  [1,032 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.7 ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  [137 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวเนื่อง  [1,571 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH  [5,884 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.4 กฎกระทรวง  [78 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน  [696 Kb]
        EB 8 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์  [97 Kb]
        EB 8 ข้อ 2 หนังสือสั่งการอย่างเป็นทางการ  [75 Kb]
        EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติผู้บังคับบัญชาลงนามคำสั่ง  [97 Kb]
        EB 7 ข้อ 6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค  [353 Kb]
        EB 7 ข้อ 5 รายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการอนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซด์  [81 Kb]
        EB 7 ข้อ 4 รูปภาพประชุม พชอ.2562  [288 Kb]
        EB 7 ข้อ 3 รายงานการประชุม พชอ.  [81 Kb]
        EB 7 ข้อ 2 โครงการ พชอ.2562  [1,627 Kb]
        EB 7 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ  [193 Kb]
        EB5 ข้อ 4 ภาพประกอบการประชุม  [156 Kb]
        EB6 ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site  [94 Kb]
        EB6 ข้อ 6 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ  [94 Kb]
        EB6 ข้อ 5 ภาพถ่ายประกอบ  [202 Kb]
        EB6 ข้อ 4 ภาพประกอบการประชุม  [645 Kb]
        EB6 ข้อ 3 รายงานการประชุม  [81 Kb]
        EB6 ข้อ 2 โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจหลักที่เลือก  [1,573 Kb]
        EB6 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ปี 2562  [129 Kb]
        EB5 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ  [91 Kb]
        EB5 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site  [247 Kb]
        EB5 ข้อ 3 รายงานการประชุม  [81 Kb]
        EB5 ข้อ 2 โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจหลักที่เลือก  [1,573 Kb]
        EB5 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปี 2562  [164 Kb]
        EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)  [1,253 Kb]
        EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  [1,772 Kb]
        EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562  [115 Kb]
        EB 1 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์  [123 Kb]
        EB1 ข้อ 2รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง   [498 Kb]
        EB1 ข้อ 3-3.1 แบบฟอรืมขอเผยแพร่ข้มูลข่าวสาร  [109 Kb]
        EB1 ข้อ 3.2แนบคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  [137 Kb]
        EB1 ข้อ 3.4 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561  [429 Kb]
        EB2 ข้อ 1 บันทึกข้อความ  [118 Kb]
        EB2 ข้อ 1.2 ขออนุญาตเผยแพร่การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  [141 Kb]
        EB2 ข้อ 1.3 สั่งการให้ดำเนินการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  [115 Kb]
        EB2 ข้อ 1.4 ขออนุญาตนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [134 Kb]
        EB2 ข้อ 1.5 มาตรการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส  [239 Kb]
        EB2 ข้อ 2.1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานสาธารณสุขอำเภอฮอด  [240 Kb]
        EB2 ข้อ 2.2 แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562  [355 Kb]
        EB2 ข้อ 2.3 มอบหมายการปิดหรือปลดประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  [83 Kb]
        EB2 ข้อ 2.4 การผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน  [131 Kb]
        EB3 แจ้งการดำเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562  [125 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 16 ธค. 62 เวลา 09:08 น.  โดย :  นายเศรษฐพัศ อุดมพิบูลภัทร [สสอ.ฮอด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740