การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพือสุขภาพ
 
      การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพือสุขภาพ
เอกสารดาวน์โหลด
        รายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง ณ ธค 59_จำแนกรายจังหวัด  [0 Kb]
        แบบใบรับคำขอขึ้นทะเบียน เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  [0 Kb]
        แบบใบรับคำขอขึ้นทะเบียน เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  [0 Kb]
        ppt สรุปพรบ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  [0 Kb]
        ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพระดับอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่  [0 Kb]
        ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่  [0 Kb]
        ขั้ันตอนการขออนุญาตเป็นผู้ดาเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่  [0 Kb]
        ขั้นตอนการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ รายเก่า   [0 Kb]
        ขั้นตอนการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่  [0 Kb]
        ตารางเวลาการยื่นคาขอ  [0 Kb]
        คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  [0 Kb]
        คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  [0 Kb]
        คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  [0 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 02 มิย. 60 เวลา 08:41 น.  โดย :  นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ [สสจ.เชียงใหม่ : งานธุรกิจสุขภาพ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th