วิจัยเพื่อค้นหาภาพอนาคตร่วมกันสำหรับเสนอทางเลือกและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ประธานการประชุม   นายสาคร ไชยอำมายต์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   11 มีนาคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย  อสม.และผู้รับผิดชอบงาน
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   40
ผู้ประสานงาน   นางสาวจิระนันท์ สมบูรณ์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   02 มีนาคม 2565  [ เวลา 15:28:04 ]
ผู้บันทึก   นางสาวจิระนันท์ สมบูรณ์
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   03 มีนาคม 2565  [ เวลา 09:41:58 ]