การนิเทศงานจาก สำนักงานการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ผ่านระบบ Zoom
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประธานการประชุม   สำนักงานการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบงานตามประเด็น ตรก. (ใช้ระบบ Zoom)
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   20
ผู้ประสานงาน   พัสสนันท์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   16 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 16:45:06 ]
ผู้บันทึก   MissPhraeophan Punchaidee
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   17 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 10:55:44 ]