พิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสสจ.
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   งานก่อสร้างและพัสดุ
ประธานการประชุม   นายภาคภูมิ ธาวงค์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมผู้บริหาร
วันที่จัดประชุม   24 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   10
ผู้ประสานงาน   นางณัฐฏ์ธัญญาฒ์ สิทธิชัย
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   15 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 15:49:43 ]
ผู้บันทึก   งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   17 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 10:55:03 ]