สอบสัมภาษณ์พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   งานก่อสร้างและพัสดุ
ประธานการประชุม   นายทอง พันทอง
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมลีลาวดี
วันที่จัดประชุม   24 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้สมัคร
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   10
ผู้ประสานงาน   นางสาวปิยะนุช แก้วถาวร
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   11 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 11:26:31 ]
ผู้บันทึก   งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   11 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 12:01:37 ]