ประชุมพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ประธานการประชุม   นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมลีลาวดี
วันที่จัดประชุม   24 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  คณะอนุกรรมการ ม.41
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   10
ผู้ประสานงาน   นางถนอมศรี แจ่มไทย
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   14 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 15:12:17 ]
ผู้บันทึก    งานประกันสุขภาพ
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   09 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 11:59:46 ]