ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา e-bidding
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   งานก่อสร้างและพัสดุ
ประธานการประชุม   ประธานคณะกรรมการ
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมลีลาวดี
วันที่จัดประชุม   09 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   5
ผู้ประสานงาน   ศศิวิมล
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   08 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 08:47:25 ]
ผู้บันทึก   งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   08 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 08:54:57 ]