การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน Application 1 ประชาชน 3 หมอฯ
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   
ประธานการประชุม   รตท.หญิง พรพิมล การญาณ
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากหน่วยงานอื่น]
วันที่จัดประชุม   03 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  หัวหน้ากลุ่มงาน+ ทีมผู้รับผิดชอบงาน NCD+IT สสจ.
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   10
ผู้ประสานงาน   ระวิวรรณ บุญเพ็ง
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   02 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 14:02:17 ]
ผู้บันทึก   
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   02 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 14:53:43 ]