ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในสถานประกอบการ
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ประธานการประชุม   ทพญ.รักชนก นุชพ่วง
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   24 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ทันตแพทย์ นักโภชนากร และเจ้าหน้าสถานประกอบการ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   30
ผู้ประสานงาน   นางสุพัตรา ดีมั่น
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   02 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 09:37:21 ]
ผู้บันทึก   นางวันเพ็ญ คำวัง
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   02 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 13:06:08 ]