ประชุมชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน-ทั่วไป
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประธานการประชุม   นายอำพร เอี่ยมศรี
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   18 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   30
ผู้ประสานงาน   นางสาวรัชชวรรณ์ หุ่นเที่ยง
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   01 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 13:34:33 ]
ผู้บันทึก   -ทรัพยากร -
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   01 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 14:54:51 ]