ประชุมคณะกรรมมการกลาง งานสุขภาพภาคประชาชน
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ประธานการประชุม   นายสาคร ไชยอำมายต์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   11 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบงาน สุขภาพภาคประชาชน
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   30
ผู้ประสานงาน   นางสาวจิระนันท์ สมบูรณ์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   27 มกราคม 2565  [ เวลา 14:34:14 ]
ผู้บันทึก   นางสาวจิระนันท์ สมบูรณ์
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   28 มกราคม 2565  [ เวลา 08:51:54 ]