การประชุมกกบ.และกวป.
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประธานการประชุม   นพ.จตุชัย มณีรัตน์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   25 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  รองนพ.สสจ. และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   30
ผู้ประสานงาน   อัญชิสา บางเขียว
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   27 มกราคม 2565  [ เวลา 10:22:10 ]
ผู้บันทึก   นางสาวอัญชิสา บางเขียว
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   28 มกราคม 2565  [ เวลา 08:51:51 ]