การจัดประชุมแนวทางการทางานโครงการ PPA ของเขตสุขภาพ ปี 2565
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   
ประธานการประชุม   รตท.หญิง พรพิมล การญาณ
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมลีลาวดี
วันที่จัดประชุม   27 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย  หัวหน้ากลุ่มงาน+ทีมผู้รับผิดชอบงาน NCD 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   5
ผู้ประสานงาน   ระวิวรรณ บุญเพ็ง
หมายเหตุ   เป็นการประชุมผ่านระบบ ZoomMeeting จากหน่วยงานข้างนอกจะขอใช้ระบบ Zoom ด้วย
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   21 มกราคม 2565  [ เวลา 10:57:52 ]
ผู้บันทึก   
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   21 มกราคม 2565  [ เวลา 12:33:22 ]