คณะกรรมการกลั่นกรองการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของผู้ไม่ประสงค์ถ่ายโอนไปยังองค์กรส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประธานการประชุม   นายภาคภูมิ ธาวงค์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมลีลาวดี
วันที่จัดประชุม   28 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการฯ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   9
ผู้ประสานงาน   นางรุ่งนภา แสนคำปัน
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   19 มกราคม 2565  [ เวลา 15:33:34 ]
ผู้บันทึก   -ทรัพยากร -
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   20 มกราคม 2565  [ เวลา 09:10:21 ]