ประชุมเจ้าหน้าที่งาน EMS
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ประธานการประชุม   นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมลีลาวดี
วันที่จัดประชุม   19 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่งาน EMS สสจชม
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   4 คน
ผู้ประสานงาน   นายมนัส พรมณะ
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   19 มกราคม 2565  [ เวลา 13:22:52 ]
ผู้บันทึก    งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   20 มกราคม 2565  [ เวลา 09:09:54 ]