การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (กกบ)
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประธานการประชุม   นพ.จตุชัย มณีรัตน์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ [ใช้สำหรับ ระบบ Zoom]
วันที่จัดประชุม   26 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  รองนายแพทย์และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   30
ผู้ประสานงาน   อัญชิสา บางเขียว
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   18 มกราคม 2565  [ เวลา 14:15:54 ]
ผู้บันทึก   นางสาวอัญชิสา บางเขียว
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   18 มกราคม 2565  [ เวลา 15:42:54 ]