แนวทางการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ประธานการประชุม   นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากงานไอที]
วันที่จัดประชุม   27 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบงาน 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   60
ผู้ประสานงาน   รสสุคนธ์ วงค์แสนคำ
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   18 มกราคม 2565  [ เวลา 14:02:05 ]
ผู้บันทึก   นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   18 มกราคม 2565  [ เวลา 15:42:57 ]