ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวัยรุ่นปี 2565
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ประธานการประชุม   นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากงานไอที]
วันที่จัดประชุม   31 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นระดับอำเภอ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   50 คน
ผู้ประสานงาน   คณิตา กาวงศ์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   18 มกราคม 2565  [ เวลา 13:34:22 ]
ผู้บันทึก   นางคณิตา กาวงศ์
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   18 มกราคม 2565  [ เวลา 11:03:09 ]