ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2565
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประธานการประชุม   นพ.จตุชัย มณีรัตน์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   28 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้บริหาร สสจ.เชียงใหม่ /หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   30
ผู้ประสานงาน   นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   18 มกราคม 2565  [ เวลา 13:59:59 ]
ผู้บันทึก   MissWanthana Tanaset
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   14 มกราคม 2565  [ เวลา 13:06:12 ]