ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ประธานการประชุม   ภญ.นฤมล ขันตีกุล
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ [ใช้ห้องประชุม]
วันที่จัดประชุม   20 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   30
ผู้ประสานงาน   น.ส.อทิตยา อุสมานโกตี
หมายเหตุ   ขับเคลื่อนงาน
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   13 มกราคม 2565  [ เวลา 10:31:42 ]
ผู้บันทึก   นายพิรุณ อินตา
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   13 มกราคม 2565  [ เวลา 15:44:57 ]