ติดตาม ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการด าเนินงานการใช้ Application 1 ประชาชน 3 หมอ (H4U, Smart อสม., PCC Team, mHealth) ในงำนโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 1
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   
ประธานการประชุม   รตท.หญิง พรพิมล การญาณ
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากหน่วยงานอื่น]
วันที่จัดประชุม   13 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  หัวหน้ากลุ่มงาน+ผู้รับผิดชอบงาน NCD+งานIT สสจ.ชม.
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   10
ผู้ประสานงาน   ระวิวรรณ บุญเพ็ง
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   12 มกราคม 2565  [ เวลา 10:31:17 ]
ผู้บันทึก   
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   12 มกราคม 2565  [ เวลา 12:14:10 ]