ประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   สสจ.เชียงใหม่
ประธานการประชุม   หัวหน้ากลุ่มงานฯ
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมลีลาวดี
วันที่จัดประชุม   24 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานฯ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   20
ผู้ประสานงาน   นางวิสุดา เนวิลัย
หมายเหตุ   ใช้ระบบ ZOOM
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   11 มกราคม 2565  [ เวลา 16:21:57 ]
ผู้บันทึก   นางวิสุดา เนวิลัย
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   12 มกราคม 2565  [ เวลา 12:14:15 ]