ประชุม Zoom การบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประธานการประชุม   
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมผู้บริหาร
วันที่จัดประชุม   11 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   3
ผู้ประสานงาน   นางรุ่งนภา แสนคำปัน
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   11 มกราคม 2565  [ เวลา 09:46:13 ]
ผู้บันทึก   -ทรัพยากร -
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   11 มกราคม 2565  [ เวลา 11:41:52 ]