การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรุ้แนวทางเวชปฏิบัติกรรมไทยและการใช้ยาสมุนไพรในการดูแลผู้ป่วยฯ
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   สสจ.เชียงใหม่
ประธานการประชุม   อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมลีลาวดี
วันที่จัดประชุม   14 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   5
ผู้ประสานงาน   นางวิสุดา เนวิลัย
หมายเหตุ   ใช่ระบบ webex
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   11 มกราคม 2565  [ เวลา 09:03:37 ]
ผู้บันทึก   นางวิสุดา เนวิลัย
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   11 มกราคม 2565  [ เวลา 09:06:41 ]