การใช้application และการติดตั้งHIS Gatewayงานโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   งานสุขภาพจิต
ประธานการประชุม   หัวหน้ากลุ่มงานNCD
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากงานไอที]
วันที่จัดประชุม   18 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบงานNCD
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   25อำเภอ
ผู้ประสานงาน   นางอรทัย ไชยมะโย
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   11 มกราคม 2565  [ เวลา 08:45:51 ]
ผู้บันทึก   นางอรทัย ไชยมะโย
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   11 มกราคม 2565  [ เวลา 09:06:44 ]