การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ประธานการประชุม   ร.ต.ท.หญิง พรพิมล การญาณ
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากงานไอที]
วันที่จัดประชุม   17 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  แพทย์และหัวหน้างานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   10 คน
ผู้ประสานงาน   นายมนัส พรมณะ
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   10 มกราคม 2565  [ เวลา 14:33:36 ]
ผู้บันทึก    งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   10 มกราคม 2565  [ เวลา 15:42:08 ]