.ประชุม HOME ISOLATION จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ ZOOM
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ประธานการประชุม   พญ.นลินทิพย์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมลีลาวดี
วันที่จัดประชุม   10 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบงานhiจ.เชียงใหม่
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   70
ผู้ประสานงาน   น.ส.จิราพร ธรรมเสนา
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   10 มกราคม 2565  [ เวลา 08:43:20 ]
ผู้บันทึก   นางสาวกรวิการ์ ชัยฉกรรจ์
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   10 มกราคม 2565  [ เวลา 09:09:04 ]