การประชุมสอบสวนวินัยข้าราชการเพิ่มเติม
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มกฎหมาย
ประธานการประชุม   นายชวลิต สารทช้าง สาธารณสุขอำเภอไชยปราการ
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมลีลาวดี
วันที่จัดประชุม   10 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และพยานเพิ่มเติม
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   7 คน
ผู้ประสานงาน   นางสาวบุณฑริก คันธชาติ
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   06 มกราคม 2565  [ เวลา 13:34:05 ]
ผู้บันทึก    กลุ่มกฎหมาย
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   06 มกราคม 2565  [ เวลา 14:39:18 ]