ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของวัยทำงาน ปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ประธานการประชุม   
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากงานไอที]
วันที่จัดประชุม   21 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบงานวัยทำงานของ รพศ./รพท./รพช./สสอ.
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   5
ผู้ประสานงาน   นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   22 เมษายน 2565  [ เวลา 09:14:43 ]
ผู้บันทึก   นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   05 มกราคม 2565  [ เวลา 14:57:58 ]