ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC)เขตสุขภาพที่1
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประธานการประชุม   นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ [ใช้สำหรับ ระบบ Zoom]
วันที่จัดประชุม   05 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   5
ผู้ประสานงาน   อัญชิสา บางเขียว
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   05 มกราคม 2565  [ เวลา 10:53:24 ]
ผู้บันทึก   นางสาวอัญชิสา บางเขียว
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   05 มกราคม 2565  [ เวลา 14:57:53 ]