การอบรมการให้คำปรึกษาแบบ Basic counselling and soving therapy
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ประธานการประชุม   
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   24 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  สหวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพ ระดับ รพช  รพ.สต
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   30
ผู้ประสานงาน   นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   05 มกราคม 2565  [ เวลา 10:00:39 ]
ผู้บันทึก   นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   05 มกราคม 2565  [ เวลา 14:58:05 ]