อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยฯ
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   สสจ.เชียงใหม่
ประธานการประชุม   หัวหน้ากลุ่มงานฯ
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   25 มกราคม 2565 - 26 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทย และ ผู้เกี่ยวข้อง ระดับอำเภอ 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   60
ผู้ประสานงาน   นางวิสุดา เนวิลัย
หมายเหตุ   ใช้ระบบ ZOOM และ ประชุมที่ห้องประุชม
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   29 ธันวาคม 2564  [ เวลา 10:48:23 ]
ผู้บันทึก   นางวิสุดา เนวิลัย
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   29 ธันวาคม 2564  [ เวลา 11:54:20 ]