ประชุมแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในช่องปากเด็กวัยเรียน ปี 2565
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ประธานการประชุม   ทพญ.อัมพร เดชพิทักษ์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   04 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ทันตแพทย์ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียน
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   35
ผู้ประสานงาน   นางวันเพ็ญ คำวัง
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   28 ธันวาคม 2564  [ เวลา 14:39:59 ]
ผู้บันทึก   นางวันเพ็ญ คำวัง
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   28 ธันวาคม 2564  [ เวลา 15:54:09 ]