ประชุม Green And Clean Hospital และ รพสต. COVID Free Setting
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประธานการประชุม   นางพรทิพย์ มธุรวาทินทร์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากงานไอที]
วันที่จัดประชุม   07 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่งานอาชีวอนามัยจากโรงพยาบาล และ ร
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   260
ผู้ประสานงาน   นางนันท์ลภัส ขันตี
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   30 ธันวาคม 2564  [ เวลา 15:11:21 ]
ผู้บันทึก   นางนันท์ลภัส ขันตี
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   27 ธันวาคม 2564  [ เวลา 12:46:21 ]