ประชุมคณะกรรมการพันาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ประธานการประชุม   นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ [ใช้สำหรับ ระบบ Zoom]
วันที่จัดประชุม   28 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ครธกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   30
ผู้ประสานงาน   ธัญพร ร่างวิจิตร
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   29 ธันวาคม 2564  [ เวลา 09:32:24 ]
ผู้บันทึก   นางสาวธัญพร ร่างวิจิตร
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   27 ธันวาคม 2564  [ เวลา 12:46:12 ]