โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจในพื้นที่ฆ่าตัวตายสูง
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ประธานการประชุม   
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   13 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต  รพช. และ รพสต. 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   50
ผู้ประสานงาน   นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   24 ธันวาคม 2564  [ เวลา 11:08:50 ]
ผู้บันทึก   นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   24 ธันวาคม 2564  [ เวลา 12:35:54 ]