การประชุมปฏิบัติการ การใช้ Application 1 ประชาชนและ 3 หมอ (H4U, Smart อสม., PCC Team, mHealth) ในงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   
ประธานการประชุม   จนท.IT สสจ.ชม.+ทีมงาน NCD
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   18 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่งานIT และPM งานDM+HT 25 อำเภอ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   30
ผู้ประสานงาน   ระวิวรรณ บุญเพ็ง
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   23 ธันวาคม 2564  [ เวลา 17:21:30 ]
ผู้บันทึก   
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   24 ธันวาคม 2564  [ เวลา 09:06:27 ]