ประชุมการประเมินคุณภาพสถาบริการสุขภาพภาครัฐ (HA)
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ประธานการประชุม   นางจามจุรีย์ เลิศจันทร์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากงานไอที]
วันที่จัดประชุม   19 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบงาน HA ของแต่ละโรงพยาบาล
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   30
ผู้ประสานงาน   นางสุทิชา นากสุก
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   22 ธันวาคม 2564  [ เวลา 15:13:39 ]
ผู้บันทึก   นางชฎาพร บุญมาดี
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   23 ธันวาคม 2564  [ เวลา 09:21:29 ]