ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ปี 2565
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ประธานการประชุม   ทพญ.อัมพร เดชพิทักษ์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ [ใช้สำหรับ ระบบ Zoom]
วันที่จัดประชุม   19 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ทันตแพทย์ผู้รับผิดชอบงานหญิงตั้งครรภ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   10
ผู้ประสานงาน   นางวันเพ็ญ คำวัง
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   12 มกราคม 2565  [ เวลา 15:09:08 ]
ผู้บันทึก   นางวันเพ็ญ คำวัง
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   21 ธันวาคม 2564  [ เวลา 12:23:41 ]