ประชุมทันตบุคลากร จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ประธานการประชุม   
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   21 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ทันตบุคลากร 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   35
ผู้ประสานงาน   ทพญ.ณัฐกานต์ เย็นสม
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   21 ธันวาคม 2564  [ เวลา 11:41:53 ]
ผู้บันทึก   นางวันเพ็ญ คำวัง
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   21 ธันวาคม 2564  [ เวลา 12:23:36 ]