ประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานโครงการหลวงฯ ปี 2565
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประธานการประชุม   นายภาคภูมิ ธาวงค์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากงานไอที]
วันที่จัดประชุม   05 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบงานโครงการหลวง รพ.สต. และ สสอ.
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   38
ผู้ประสานงาน   ปิยะฉัตร ธนเกียรติสกุล
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   20 ธันวาคม 2564  [ เวลา 16:21:20 ]
ผู้บันทึก   นางปิยะฉัตร ธนเกียรติสกุล
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   21 ธันวาคม 2564  [ เวลา 09:02:45 ]