ประชุมชมรมอาสาสมัครสาธาณณสุขประจำหมู่บ้าน
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ประธานการประชุม   นพ.จตุชัย มณีรัตน์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   07 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ประธานชมรมอสม.เชียงใหม่ 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   50
ผู้ประสานงาน   นางสาวจิระนันท์ สมบูรณ์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   16 ธันวาคม 2564  [ เวลา 13:14:10 ]
ผู้บันทึก   นางสาวจิระนันท์ สมบูรณ์
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   16 ธันวาคม 2564  [ เวลา 12:02:57 ]