การอบรมการขออนุญาตโรงงานผลิตอาหาร สำหรับโรงงานผลิตลำไยอบแห้ง
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ประธานการประชุม   นายกสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ
สถานที่จัดประชุม    [จองเฉพาะระบบ Zoom]
วันที่จัดประชุม   16 ธันวาคม 2564
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ประกอบการผู้ผลิตลำไยอบแห้ง
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   20
ผู้ประสานงาน   นายนพพล สมปัน
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   14 ธันวาคม 2564  [ เวลา 16:59:15 ]
ผู้บันทึก   นายพิรุณ อินตา
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   15 ธันวาคม 2564  [ เวลา 08:58:49 ]