ประชุมประเมินการควบคุมโรคระหว่างประเทศ IHR
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ประธานการประชุม   นพ.ทวิช แก้วประเสริฐ
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   27 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยา
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   30
ผู้ประสานงาน   นายเกตศ์อิสราย์ ภัยภิลัย
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   26 มกราคม 2565  [ เวลา 09:09:54 ]
ผู้บันทึก   นางวิภารัศมิ์ ทิพย์ปัญญา
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   09 ธันวาคม 2564  [ เวลา 09:17:12 ]