การประชุมคณะกรรมการ Sevice Plan COPD จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ประธานการประชุม   นพ.วีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากงานไอที]
วันที่จัดประชุม   16 ธันวาคม 2564
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการ Sevice Plan COPD จังหวัดเชียงใหม่  
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   25
ผู้ประสานงาน   ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   02 ธันวาคม 2564  [ เวลา 14:43:43 ]
ผู้บันทึก    งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   02 ธันวาคม 2564  [ เวลา 15:06:47 ]