ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติงานสาธารณสุข มุ่งผลสัมฤทธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประธานการประชุม   นพ.จตุชัย มณีรัตน์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   03 ธันวาคม 2564
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  -
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   40
ผู้ประสานงาน   รัตนจันทร์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   02 ธันวาคม 2564  [ เวลา 09:59:40 ]
ผู้บันทึก   MissPhraeophan Punchaidee
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   02 ธันวาคม 2564  [ เวลา 14:23:08 ]